Wednesday, July 7, 2021

CrossFit MPH – WOD

In Gym


for time:
500m row
30x bench press @ bodyweight
1000m row
20x bench press
2000m row
10x bench press

Results

—MPH Inside The Box Scores—
Sam R.: 22:21, 165-lbs. (1900 of 2k)
Tucker H.: 23:10, 165-lbs.
Borja G.: 21:06, 105-lbs.
Andrew W.: 25:08, 125-lbs.
Al C.: 25:57, 155-lbs.
Chase H.: 24:55, 175/165-lbs.
Andy G.: 22:23, 145-lbs.
Bobby H.: 25:18, 125-lbs.
Adrian P.: 23:42, 135-lbs.
Ken G.: 21:29, 115-lbs.
Drew P.: 19:40, 115-lbs.
Ralph B.: 19:49, 135-lbs.
Jason Sc.: 22:56, 125-lbs., 1900m
Nick W.: 21:14, 135-lbs.
Ben H.: 22:57, 115-lbs.
John N.: 23:30, 115-lbs., 1500m
Peter O.: 19:37, 115-lbs.
Mel F.: 24:54, 85-lbs.
Chris P.: 20:45, 135-lbs.
Matt A.: 24:04, 1900m, 95-lbs.
John J.: 22:04, 125-lbs.
Dave R.: 19:49, 115-lbs.
Isaac S.: 27:25, 135-lbs.
Brittany C.: 26:26, 65-lbs. (400/800/1600m)
Chris C.: 20:04, 135-lbs.
Jared S.: 23:18, 1800m, 135-lbs.
Jahari H.: 23:18, 175/155/135-lbs.
Jen M.: 22:55, 45-lbs. (400/800/1600m)
Yao Z.: 25:00, 115-lbs.
Keith E.: 21:18, 135-lbs.
Nathan A.: 24:01, 95-lbs.
Patrick J.: 21:50, 95-lbs.
Tara S.: 22:20, 1/2x strict pull-up
Michael L.: 21:38, 115-lbs.
Brent H.: 20:38, 135-lbs.
Charlie K.: 21:44, 95-lbs.
Matt R.: 22:40, 115-lbs.
Adriana B.: 18:57, 55-lbs., 400/800/1000m
Amy S.: 22:33, 85-lbs.
Richard H.: 21:46, 160-lbs.
John S.: 25:16, 115/95-lbs.
Robert C.: 22:11, 135/125-lbs.
Terry A.: 24:56, 45-lbs.

—MPH Outside The Box Scores—
Joe T.: 26:29 @ 155
Sean G.: 18:25 (run)
Natasha Z.: 19:30 (jack + high knees, knee pushup)
Lisa C.: 20:40 (20 db shoulder press @ 15-lb. dbs + remaining reps of superman, run)
Ross B.: 20:40 (run)
Kate G.: 20:45 (run)
Tom G.: 21:14 (knee pushup, run)