Thursday, May 14, 2015

CrossFit MPH – WOD

Results

--Scores--
Borja G.: 145-150x-150x-lbs.
Judy G.: 65-68-70*-lbs.
Kevin K.: 65-65-65-lbs. (sub: power snatch, 2RM)
Donal O.: 115-120-125*-lbs.
Randy S.: 50-50-50-lbs. (sub: hang power snatch, 2RM)
Chad A.: 50-50-50-lbs. (sub: hang power snatch, 2RM)
Joe T.: 85-90-95-lbs.
Ty C.: 105-110-115*-lbs.
Sherry G.: 45-50-50x-lbs.
Joanna T.: 65-70*-75x-lbs.
Scott W.: 50-50-50-lbs. (sub: hang power snatch + 2x overhead squat)
Sean Mi.: 60-65-70*-lbs.
Mayra C.: 55-60-65-lbs.
Steve M.: 125-135x-135x-lbs.
Ralph B.: 110-115-115x-lbs.
Drew P.: 215-226x-226x-lbs.
Rob C.: 115-120-125*-lbs.
Walt C.: 86-90-90*-lbs.
Michael Fo.: 110-115*-120x-lbs.
John N.: 45-50-55*-lbs.
Shawn J.: 95-100*-101x-lbs.
Dat D.: 130-135-138x-lbs.
Alissa G.: 110-115x-115x-lbs.
McKinlee H.: 105-115x-110-lbs.
David S.: 95-95-95-lbs. (sub: snatch + 2x overhead squat)
Bill M.: 62-65-68*-lbs.
Buffy M.: 55-60*-60x-lbs.
Melody F.: 125-125-125-lbs.
Dave R.: 220-227x-227x-lbs.
Jason C.: 105*-108x-108x-lbs.
Kyle S.: 100-105-108*-lbs.
Blaine P.: 152-160-165*-lbs.
Chris H.: 170-180-170-lbs.
Rebekka E.: 105-110-110x-lbs.
Sasha R.: 110*-110x-105-lbs.
Michael H. 125-130*-130x-lbs.
Sean F.: 115-115-115*-lbs.
Brian K.: 175-175-175-lbs. (sub: front squat; 3-3-3)
Tom D.: 45-45-45*-lbs. (sub: power snatch + overhead squat; 2-2-2)
Brian W.: 115-125-125*-lbs. (sub: clean; 1-1-1)
Tamra F.: 50-50-50-lbs.
Alexis P.: 85-85x-80-lbs.
Zaid A.: 95-95-95*-lbs.
Jim D.: 95-95-95*-lbs.
James F.: 105-110-115*-lbs.
Jen M.: 60-60-60-lbs.
Jamie T.: 130-135-140x-lbs.
Gilbert C.: (sub: pause front squat; 1-1-1)
Stephen K.: 120-123-123*-lbs.
Mark Co.: 140-145x-145*-lbs.
Chris T.: 115-115-115-lbs.
Dave B.: 105-110-110-lbs.
Gilbert C.: 245-255x-235-lbs. (sub: 3x snatch @ empty bar + 1x 1 1/4 front squat)