Wednesday, June 29, 2022

CrossFit MPH – WOD

In Gym

as many rounds as possible in 20 minutes: 200m run 30/21 calorie row 40x air squat

Results

-MPH Inside the Box Scores-
Nate S: 4 + 28 cal row (15 cal bike, row)
Borja G.: 3 + 11 squat
Al C.: 3 + 20 cal
Austin S.: 4 + 3 squat
Daniel H.: 4 + 200 m
Travis H.: 4 + 8 cal
Zach E.: 3 + 27 squat
Edgar J.: 4
Jose R.: 3 + 11 squat
Jenna B.: 4
Abbey O.: 4 + 200 m
Walt C.: 4 + 200 m
Hanna G.: 5 + 25 m
Dan B.: 3 + 11 cal row (15 cal bike, row, body weight good morning)
Mark B.: 3 +27 cal row
Chase H.: 5 
Nick W.: 4 + 200m
Nick C.: 4 + 5 cal
Morgan W.: 3 + 200m
Chris G.: 3 + 6 cal
David C.: 4 + 100m (25 cal row)
Patrick J.: 4 (prom air squat)
Ralph B.: 4 + 3 cal
Drew P.: 3 +14 cal (25 cal bike)
Pedro L.: 4 + 100m
Matt A.: 3 + 26 air squats (24 cal row)
Dave R.: 4 + 23 cal 
Kate G.: 4 + 11 cal
Diana G.:  4  + 200m (16 cal row)
John B.: 4 + 200m
Adrianna B.: 4
Francisco L.: 4 
Brian Z.: 5 
Josh M.: 4 (21 cal bike)
Beau R.: 4 + 21 cal (21 cal row)
JP S.: 3 + 12 cal (21 cal row)
Phillip M.: 3 + 14 air squats (25 cal row)
Rony J.: 4 + 10 air squats (30 air squats)
Stephen W.: (21 cal row, 30 air squats)
Morgan M.: 4 + 25 cal
Charlie S.: 4 + 9 cal 
Julie A.: 4 + 200m (19 cal row)
Nathan W.: 4 + 200m
Zach D.: 4 + 8 air squats
Ben B.: 4 + 13 cal
John S.: 4 + 200m
Joy L.: 4 (16 cal row)
Julian M.: 4 + 7 cal 
Mike H.: 4 + 200m 
Charlie K.: 4 + 11 cal
Stephen K.: 3 + 17 cal
Matt R.: 4 + 100 (21 cal bike)
Bryan M.: 5 + 14 cal
Jahari H.: 4 + 100m 
Callie W.: 3 + 100m
Terry A.: 3 + 10 squats (30 squats)
John Sa.: 4 + 75m 
Nicole B.: 3 + 13 cal. row (1' min bike, 30 squat)
Lily S.: 4 
Benny R.: 3 + 17 cal. row